شرکت نمایندگی بیمه رازی

لوگو شرکت نمایندگی بیمه رازی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 تا 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

یک نفر نیرو خانم یا آقا جهت امور بیمه و اشراف کامل به صدور و قوانین بیمه و 3نفر بازاریاب خانم یا آقا

مزایا

مزایا:

468 روز در فکروکار

نمایندگی بیمه رازی در یک نگاه

نمایندگی بیمه رازی در یک نگاه

نمایندگی بیمه رازی

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 تا 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت نمایندگی بیمه رازی