شرکت صنایع تهویه

لوگو شرکت صنایع تهویه

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت تولید دستگاههای تهویه هوای پاک

مزایا

مزایا:

452 روز در فکروکار

صنایع تهویه در یک نگاه

صنایع تهویه در یک نگاه

صنایع تهویه

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت صنایع تهویه

شرکت شرکت صنایع تهویه

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج