درباره شرکت شرکت ورنادر
به سایت www.vernadoor.com مراجعه کنید. توضیح اینکه شرکت سرویس ندارد ولی حق سرویس در نظر گرفته می شود

مزایای کار در شرکت شرکت ورنادر
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت شرکت ورنادر