شرکت شرکت ورنادر

لوگو شرکت شرکت ورنادر
www.vernadoor.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8.30 الی17.30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

به سایت www.vernadoor.com مراجعه کنید. توضیح اینکه شرکت سرویس ندارد ولی حق سرویس در نظر گرفته می شود

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
437 روز در فکروکار

شرکت ورنادر در یک نگاه

شرکت ورنادر در یک نگاه

شرکت ورنادر

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8.30 الی17.30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت ورنادر