شرکت بیمه ایران

لوگو شرکت بیمه ایران

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸ تا ۲۱

نوع:

دولتی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت سهامی بیمه ایران

مزایا

مزایا:

430 روز در فکروکار

بیمه ایران در یک نگاه

بیمه ایران در یک نگاه

بیمه ایران

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸ تا ۲۱

نوع:

دولتی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت بیمه ایران

شرکت شرکت بیمه ایران

کارمند فروش

(دورکاری)
شهر كرج