شرکت پارس ترک سیلو

لوگو شرکت پارس ترک سیلو
www.ptsilo.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7/30 الی 17/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

//////////////////////////////

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
415 روز در فکروکار

پارس ترک سیلو در یک نگاه

پارس ترک سیلو در یک نگاه

پارس ترک سیلو

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7/30 الی 17/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت پارس ترک سیلو

شرکت شرکت پارس ترک سیلو

کارگر انبار آشنا به نجاری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پارس ترک سیلو

اپراتور دستگاه گیوتین

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پارس ترک سیلو

اپراتور خم پرس برک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پارس ترک سیلو

اپراتور دستگاه تراش دستی تبریز

(تمام وقت)
شهر كرج