درباره شرکت شرکت فنی مهندسی پرشیاجام
تولید انواع شیشه های ساختمانی، ایمنی، صنعتی و امنیتی

مزایای کار در شرکت شرکت فنی مهندسی پرشیاجام
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
استخدام در شرکت شرکت فنی مهندسی پرشیاجام