شرکت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت

لوگو شرکت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت
http://www.mahdasht-iz.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

دفتر شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت شرکت خدمت رسان شرکتهای تحت پوشش

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
416 روز در فکروکار

شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت در یک نگاه

شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت در یک نگاه

شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت

شرکت شرکت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت

کارآموز حسابداری

(کارآموزی)
شهر قزوين