درباره شرکت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت
دفتر شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت شرکت خدمت رسان شرکتهای تحت پوشش

مزایای کار در شرکت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت شهرک صنعتی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت