درباره شرکت ایستانواوران نیرو
تولیدی تابلو برق های فشار ضعیف و متوسط

مزایای کار در شرکت ایستانواوران نیرو
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت ایستانواوران نیرو