شرکت خدمات صوتی و تصویری

لوگو شرکت خدمات صوتی و تصویری

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۹تا۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

خدمات پس از فروش

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
386 روز در فکروکار

خدمات صوتی و تصویری در یک نگاه

خدمات صوتی و تصویری در یک نگاه

خدمات صوتی و تصویری

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۹تا۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت خدمات صوتی و تصویری