درباره شرکت شرکت فرسیمانوین
شرکت صنایع غذایی تولید کننده انواع سس ها و کنسرو

مزایای کار در شرکت شرکت فرسیمانوین
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت شرکت فرسیمانوین