درباره شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)
شرکت تولیدی و صنعتی

مزایای کار در شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت بهینه گستر فراتاب (کاتیا)