درباره شرکت babdad
شرکت بابدا از سال 1381 در زمینه مهندسی و اجرای نماهای مدرن و تولید در و پنجره فعالیت دارد.

مزایای کار در شرکت babdad
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت babdad