درباره شرکت آرام صنعت کاغذ کردان
شرکت آرام صنعت کاغذ کردان سال تاسیس 1398. فعال در زمینه ی کوتینگ کاغذ

مزایای کار در شرکت آرام صنعت کاغذ کردان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت آرام صنعت کاغذ کردان