درباره شرکت آرمه گیتی آسیا
تولید باتری خودرو

مزایای کار در شرکت آرمه گیتی آسیا
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت آرمه گیتی آسیا