شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک

لوگو شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

كرج

ساعت کاری:

۸الی۵و پنجشنبه ۸الی۱۲

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت تولید در‌و پنجره آلومنیومی تحت برندbendidni و global aluminium

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
207 روز در فکروکار

شرکت البرز آلومینیوم تکنیک در یک نگاه

شرکت البرز آلومینیوم تکنیک در یک نگاه

شرکت البرز آلومینیوم تکنیک

مکان:

كرج

ساعت کاری:

۸الی۵و پنجشنبه ۸الی۱۲

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک

شرکت شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک

کاگر نیمه ماهر

(تمام وقت)
شهر البرز
شرکت شرکت شرکت البرز آلومینیوم تکنیک

حسابدار

(تمام وقت)
شهر البرز