شرکت الوند

لوگو شرکت الوند

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8 تا 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مالي سرمايه گذاري

مزایا

مزایا:

166 روز در فکروکار

الوند در یک نگاه

الوند در یک نگاه

الوند

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8 تا 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت الوند

شرکت شرکت الوند

حسابدار

(پاره وقت)
شهر البرز