درباره شرکت کارتن خورشید البرز
شرکت کارتن سازی خورشید البرز برند سان پک

مزایای کار در شرکت کارتن خورشید البرز
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت کارتن خورشید البرز