شرکت گروه صنعتی و پژوهشی زر

لوگو شرکت گروه صنعتی و پژوهشی زر

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

نوع:

تعداد افراد:

مزایا

مزایا:

869 روز در فکروکار

گروه صنعتی و پژوهشی زر در یک نگاه

گروه صنعتی و پژوهشی زر در یک نگاه

گروه صنعتی و پژوهشی زر

مکان:

ساعت کاری:

نوع:

تعداد افراد:

مشاغل شرکت گروه صنعتی و پژوهشی زر