درباره شرکت سیمرغ درمانگر+
(منشی برای داخل شرکت و نیروی مراقب (کودکیار،مادریار و ...) برای کار پرستاری) شرکت پرستاری،مراقبت و نگهداری از کودک،سالمند و بیمار در منزل و بیمارستان

مزایای کار در شرکت سیمرغ درمانگر+
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت سیمرغ درمانگر+