شرکت دهکده چوبی پژوهش

لوگو شرکت دهکده چوبی پژوهش

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

841 روز در فکروکار

دهکده چوبی پژوهش در یک نگاه

دهکده چوبی پژوهش در یک نگاه

دهکده چوبی پژوهش

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت دهکده چوبی پژوهش

شرکت شرکت دهکده چوبی پژوهش

بازاریاب

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت دهکده چوبی پژوهش

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت دهکده چوبی پژوهش

راننده خاور (بدون ماشین)

(تمام وقت)
شهر كرج