درباره شرکت پرساتک
یک شرکت معتبر در زمینه اجرای پروژه های شبکه های داخلی و دیتا سنتر و سیستم های حفاظتی

مزایای کار در شرکت پرساتک
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت پرساتک