درباره شرکت فراچاپ آریا
فعال در زمینه چاپ های فلکسوگرافی و هلیوگراور و تولید رنگ های مرتبط با چاپ

مزایای کار در شرکت فراچاپ آریا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت فراچاپ آریا