شرکت نمایندگی بیمه

لوگو شرکت نمایندگی بیمه

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
835 روز در فکروکار

نمایندگی بیمه در یک نگاه

نمایندگی بیمه در یک نگاه

نمایندگی بیمه

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت نمایندگی بیمه

شرکت شرکت نمایندگی بیمه

کارمند اداری

(تمام وقت)
شهر كرج