درباره شرکت جهانتاب
شرکت بسته بندی مواد غذایی و پروتئینی (گوشت و مرغ)

مزایای کار در شرکت جهانتاب
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
فرصت های شغلی جهانتاب