شرکت داروسازی سیمین دشت

لوگو شرکت داروسازی سیمین دشت

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

سیمین دشت

ساعت کاری:

8-16/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت داروسازی در تولید دارو

مزایا

مزایا:

811 روز در فکروکار

داروسازی سیمین دشت در یک نگاه

داروسازی سیمین دشت در یک نگاه

داروسازی سیمین دشت

مکان:

سیمین دشت

ساعت کاری:

8-16/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت داروسازی سیمین دشت

شرکت شرکت داروسازی سیمین دشت

خدمات اداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت داروسازی سیمین دشت

تکنسین آزمایشگاه حیوانات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت داروسازی سیمین دشت

خدمات آزمایشگاه

(تمام وقت)
شهر كرج