تصویر پیش فرض خدیجه ازمل

خدیجه ازمل


کارگر

25 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تجربی - - -


سوابق شغلی

اپراتور تولید - تک گل
کرج - -
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com