تصویر پیش فرض سوبیه ی طاوری

سوبیه ی طاوری


کارشناس حسابداری

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1381 - 1385


سوابق شغلی

سرپرست حسابداری - رها پلاستیک
تهران - فروردین 1393 - اکنونسرپرست حسابداری - پلیمر
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1391سرپرست حسابداری - طیف آسا
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390مشاور مالی - بازرگانی
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1389حسابدار و مسئول امور اداری - آپادانا
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1387
مهارت ها

ثبت و نگه داری اسناد - مسلط

حسابداری انبار - مسلط

خریدو فروش و حسابداری بازرگانی - مسلط

حسابداری صنعتی - مسلط

امور اداری کارگزینی - مسلط

حقوق و دستمزد - مسلط

تهیه انواع صورتهای مالی - مسلط

تهیه گزارشات - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com