هانیه قراگزلو

هانیه قراگزلو


حسابدار.کمک حسابدار.

35 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

کارمند - هیئت رزمی
کرج - تیر 1391 - تیر 1393
دراین هییت کارهای دفتری،روابط عمومی و مالی(ساده)راهم انجام میدادمکارمند - دفتر هیئت رزمی
کرج - تیر 1391 - تیر 1393
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com