تصویر پیش فرض مهدی اله یاری

مهدی اله یاری


حراست،خدمات،کارگر تولید،جوشکاری

37 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - دارالغنون - 1381 - 1384
خیر


سوابق شغلی

امپراطور تولید - شاهین شهر
سیمین دشت - اردیبهشت 1386 -
مهارت ها

تاسیسات - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com