امیر بنده مینق

امیر بنده مینق


اپراطوردستگاه cncخط تولید مگاموتور(شرگت صعنت پژوهان گیا)

32 سال

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

اپراطور - شرگت مگاموتور (صعنت پژوهان کیاه)
خیابان زامیاد گیلومتر ۱۴جاده - فروردین 1395 - اکنون
زبان ها

ترکی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com