تصویر پیش فرض ایرج قائلی

ایرج قائلی


کارگر

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

مفتول کشی - اسیا گستر
جاده سهیله - فروردین 1395 - اسفند 1396کلیدسازی - شرکت پنج ستاره
جاجرود - فروردین 1394 - اسفند 1395
مهارت ها

پرس کاری - مسلط

کلید سازی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com