سیدمهدی موسوی

سیدمهدی موسوی


مدیر بازرگانی داخلی سرپرست بازرگانی داخلی

43 سال

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - پیام نور - 1378 - 1387


سوابق شغلی

سرپرست واحد بازرگانی داخلی - داروسازی تسنیم
تهران - مهر 1398 - تیر 1398
استعفا به دلیل تعدیل نیروهای تحت اختیار بنده و عدم جذب نیروی کارآمدکارشناس ارشد بازرگانی - داروسازی روز دارو
تهران - اردیبهشت 1396 - اردیبهشت 1398
پایان قرارداد و عدم تمایل بنده برای تمدیدکارشناس ارشد بازرگانی و تدارکات - داروپخش
تهران - تیر 1394 - فروردین 1396
پیشنهاد همکاری از سوی مدیران ارشد روزداروکارشناس ارشد فروش و مطالعات بازار - سیمان تهران
تهران - دی 1386 - اردیبهشت 1391
پایان قرارداد و عدم تمایل بنده برای تمدیدمسئول مالی - پارس کمپرسور
تهران - فروردین 1382 - اسفند 1385
پایان قرارداد
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

خرید و تدارکات داخلی و بازرگانی داخلی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

حسابداری عمومی (200 ساعت)
سازمان فنی و حرفه ای

حسابداری تکمیلی (200 ساعت)
سازمان فنی و حرفه ای

مدیریت خرید و زنجیره تامین (270)
مرکز آموزش وزارت بازرگانی

ICDL (410 ساعت)
سازمان فنی و حرفه ای کشور

CRM (70 ساعت)
موسسه TMBA و دانشگاه تهران


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com