هنگام تنهایی

هنگام تنهایی


نقاشی، نقاشی دیواری، تصویرسازی کتاب، نقاشی زیر لعابی سرامیک، طراحی تبلیغات « آرم، لگو، پوستر، بیل بورد، سربرگ و ...»،

46 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس گرافیک گرایش ارتباط تصویری - دانشکده هنر و معماری تهران مرکز - 1372 - 1377

لیسانس گرافیک - دانشکده هنر و معماری تهران مرکز - 1372 - 1377


زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com