مهدی قوشه گلی

مهدی قوشه گلی


راننده پایه ۲

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقشه کشی - امام حسن - 1384 - 1387

دیپلم فنی حرفه ای - امام رضا - 1375 - 1387


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com