حمید فضایلی

حمید فضایلی


کمک حسابدار(دیپلم حسابداری)توانایی سرپرستی واداره کارگاههای کوچک

50 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - فارابی - 1370 - 1368

حسابداری - دبیرستان فارابی - -


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com