کوروش فروزش راد

کوروش فروزش راد


مهندسی مکانیک

22 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران - 1397 - اکنون


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com