سلمان احمدی

سلمان احمدی


حسابداری امور مالی و مالیاتی

37 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی - 1386 - 1391

دیپلم ریاضی و فیزیک - دکتر عمید - 1380 - 1381


سوابق شغلی

حسابداری - آریا فلز
تهران - بهمن 1389 - اکنون
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com