تصویر پیش فرض شبنم سلیمانی

شبنم سلیمانی


مهندس صنایع غذایی

31 سال

***********

***********

***********

- ***********


سوابق شغلی

منشی - دندانپزشکی
فردیس کرج - تیر 1397 - اکنون
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپوتر - متوسط

گرافیک و طراحی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com