تصویر پیش فرض حدیث رحمانی

حدیث رحمانی


مهندسی شیمی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی - - -


سوابق شغلی

مسوول اداری - صنایع چوب
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396مسوول دفتر - اتکا
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1385
مهارت ها

ورد - مسلط

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com