تصویر پیش فرض سیده فاطمه کارجوسادات

سیده فاطمه کارجوسادات


حسابدار

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - آزاد - 1385 - 1387

لیسانس حسابداری - آزاد - 1385 - 1387

لیسانس حسابداری - آزاد - 1385 - 1387
ندارد

لیسانس حسابداری - آزاد - 1385 - 1387


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com