حسین جعفری

حسین جعفری


مهندس صنایع

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه آزادکرج - 1389 - 1395

لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه آزادکرج - 1389 - 1395


زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com