تصویر پیش فرض حسین مولایی

حسین مولایی


اپراتور شرکت های داروسازی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

اپراتور - اکتورکو
کرج - مرداد 1395 - شهریور 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com