تصویر پیش‌فرض حسین مولایی

حسین مولایی

اپراتور شرکت های داروسازی

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

اپراتور - اکتورکو
کرج - مرداد 1395 - شهریور 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com