تصویر پیش فرض مهدی خسروی

مهدی خسروی


26 سال

***********

***********

البرز -


درباره من

انسان باشخضیت سالم نماز خوان خانواده ازادهوجانباز بسیار ادم اروم وسالم


زبان ها

ترکی - خوب

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com