تصویر پیش فرض مجتبی شاهوردی

مجتبی شاهوردی


کارگر

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - شاهرود - 1389 - 1393


سوابق شغلی

تکنسین برق - پیمان کاری
صفا دشت - فروردین 1395 - اسفند 1396تعمیرات - شرکت قطعات خودرو
سیمین دشت - فروردین 1394 - اسفند 1394
مهارت ها

جوشکاری - مسلط

تکنسین برق - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com