تصویر پیش فرض نسترن سلطانی

نسترن سلطانی


کارشاس مدیریت صنعتی

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - تهران - 1391 - 1395


سوابق شغلی

دستیار فروش - فروشگاه جانبو
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396اپراتور تولید - کروز
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1392
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com