تصویر پیش فرض علی غمامی

علی غمامی


مهندس الکترونیک

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم الکترونیک - کرج - 1388 - 1391


سوابق شغلی

کارگر خط تولید - زرین گام
اشتهارد - فروردین 1397 - اسفند 1397مسئول IT - صنایع الکترونیک
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com