مصطفی حیدری

مصطفی حیدری


کارگر

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - - 1388 - 1391


سوابق شغلی

اپراتور تولید - اذین پیشرو
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1396
مهارت ها

کامپیوتر - متوسط

کمک بهیاری - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com