تصویر پیش فرض مهدی گشایشی

مهدی گشایشی


کارگرساده

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی فیزیک - - -


سوابق شغلی

اپراتور تولید - اذین خودرو
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396اپراتور تولید - بهمن پلاست
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1390
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

اشنایی به موبایل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com