ليدا مظفري

ليدا مظفري


37 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مديريت صنعتي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر - 1384 - 1388


سوابق شغلی

سرپرست فروش واحد صنعتي - صنايع شيميايي غفاري
تهران - آذر 1392 - بهمن 1396هماهنگ كننده واحد HSE - شركت نفت كشور چين CNPCI
تهران - فروردین 1388 -
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

كامپيوتر - متوسط

زبان انگليسي - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com