هژار باقری

هژار باقری


مهندس مکانیک

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی ارومیه - 1387 - 1391


سوابق شغلی

کارشناس فنی و مسئول نصب و تعمیرات - پیشتازان صنعت
بوکان - آذر 1394 - اسفند 1395کارشناس فنی - معاینه فنی و خدمات خودرویی
بوکان - اردیبهشت 1392 - آبان 1394کارشناس نصب و تعمیر - کارخانه سیمان
ارومیه - اردیبهشت 1391 - اسفند 1391کارشناس نصب و تعمیر - کارخانه سیمان
ارومیه - اردیبهشت 1391 - اسفند 1391
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com